Pretraživanje

O projektu

Zašto smo pokrenuli ovaj projekt?

Ovim projektom Grad Zagreb zajedno sa obveznim i odabranim partnerima na projektu želi potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina.
Kroz projekt planira se osposobiti i zaposliti 50 nezaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina na poslovima pružanja usluga skrbi u kućanstvu za 250 osoba starije životne dobi i drugih osoba u potrebi.
Prepreke njihovom zapošljavanju jesu niska razina obrazovanja ili nedovoljna stručna osposobljenost za tržište rada, nedostatak socijalnih kompetencija, opasnost od trajnog siromaštva i dugotrajna nezaposlenost, predrasude poslodavaca, ekonomska i socijalna isključenost u lokalnoj zajednici povezana s njihovom osobnom i obiteljskom situacijom.
Projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ izravno pridonosi socijalnoj uključenosti, poboljšanju stručne osposobljenosti, stjecanju radnog iskustva, a kroz održivo partnerstvo na razini Grada Zagreba, izravno pridonosi i održivoj zapošljivosti pripadnica ciljne skupine, odnosno ostvarenju specifičnog cilja poziva na kojeg je projekt apliciran, tj. ostvarenju OP ULJP, Prioritetna os 2, Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Na području Grada Zagreba postoji iznad proporcionalna zastupljenost pripadnica takvih skupina u odnosu na opću populaciju, upravo zbog socijalnih usluga i prava koje se u Gradu Zagrebu mogu ostvariti, a što ukazuje na važnost da se i u takvim razvijenim urbanim sredinama, posebna pozornost posveti ovim skupinama, upravo zbog njihove brojnosti.

Naziv programa:

Europski socijalni fond
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Naziv projekta:

„SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI-SUZI“

Nositelj projekta:

Grad Zagreb

Obzirom na nadležnosti Projekt će se provoditi na razini pet gradskih upravnih tijela i to:
 • Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava
 • Ured gradonačelnika
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Gradski ured za branitelje
 • Ured za programe i projekte EU 

Ukupna vrijednost projekta: 9.912.004,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: kolovoz 2019.g. - veljača 2022.g. (30 mjeseci)

Opći cilj projekta:

Poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanje teško zapošljivih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje ujedno predstavljaju i ciljnu skupinu projekta na području Grada Zagreba, na poslovima skrbi o starijim osobama, invalidima i drugim osobama u potrebi.
 
Specifični ciljevi:
 • Promocija integracije na tržište rada i socijalne integracije ciljnih skupina
 • Osnaživanje i smanjenje rizika od siromaštva unutar ciljnih skupina
 • Pružanje pomoći u kući korisnicima usluge 


Elementi projekta:
 • Odabir i zapošljavanje nezaposlenih žena ciljne skupine
 • Osposobljavanje nezaposlenih žena sukladno potrebama tržišta rada
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija 


Ugovaratelji:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ul. grada Vukovara 78, Zagreb

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU
Radnička cesta 1, Zagreb

 
Usklađenost projekta sa relevantnim strateškim dokumentima:

Projekt "Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“ u skladu je sa
:
 • Razvojnom strategijom Grada Zagreba - Ciljevi i prioriteti razvoja do 2020; Strateški cilj C2 - Razvoj ljudskih potencijala, Prioritet C2.P2 Razvoj i unapređenje tržišta rada, Mjera C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe kroz programe socijalne ekonomije
 • Mjerom 2.4 Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. - 2020.
 • Socijalnim planom Grada Zagreba 2014. -2020., Strateškim ciljem 1. Operativnim ciljem 1.5., Zapošljavanje nezaposlenih osoba u riziku od socijalne isključenosti
 • Projekt je u skladu sa ciljem 5. Strategije Europa 2020,. Predvodnička inicijativa: „Europska platforma protiv siromaštva“
 • Projekt je u skladu i s OP ULJP, Prioritetnom osi 2, Specifičnim ciljem 9.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
 • Projekt je u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), Strateškim područjem u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti 4.2 Zapošljavanje i pristup zapošljavanju.